دسته بندی محصولات

انواع شیرآلات کنترلی

نوعی از شیرهای صنعتی به نام شیر‌آلات کنترلی وجود دارند که در سیستم‌های کنترلی از آنها استفاده میشود. این سیستمها،باز یا بسته شدن شیرآلات به کمک فرمان کنترلر انجام پذیر خواهد بود. 
شیرآلا‌ت کنترلی برای کنترل دبی، فشار، ارتفاع و دمای سیالات به کار برده میشوند. همانطور که گفتیم، باز یا بسته شدن این شیرآلات به کمک کنترلر، یعنی با نیروی الکتریکی و هیدرولیکی یا پنوماتیکی انجام میشود. یعنی بعد از اینکه سیگنالهای کنترل کننده، دریافت شد شیر به صورت نیمه یا کامل باز یا بسته خواهد شد.