هدف از به کارگیری چهارراهی ها (Cross) ایجاد انشعاب در مسیر لوله کشی می‌­باشد. چهارراهی ها دارای چهار مجرای مختلف عبور جریان هستند که باهم زاویۀ ۹۰ درجه می­‌سازند. این اتصالات شامل سه ورودی و یک خروجی و یا برعکس یک ورودی و سه خروجی هستند. همچنین گاهی از مسیر اصلی یک لوله دو انشعاب گرفته می­‌شود. بسته به کاربرد مورد انتظار از سیستم می­‌تواند در مسیر هر کدام از خروجی ها شیر نصب شود تا بتوان میزان جریان عبوری از هریک از انشعابات را کنترل کرد و در صورت لزوم مسیر آن­ها را مسدود نمود.