یکي از بارزترين خصوصيات تفلون، پايين بودن ضريب اصطکاک آن مي باشد که اين خصوصيت منجر به عدم چسبيدن تفلون به سطوح مختلف به روش هاي معمول مي گردد. براي رفع اين مسئله سطح تفلون را تحت روشي به نام اچينگ (Etching) متخلخل کرده تا بتوان با استفاده از چسب هاي اپوکسي دو جزئي آن را چسباند. لاينينگ مخازن حاوي مواد شيميايي، صيقل نمودن سطح ابزار آلات صنعتي و تلفيق با ديگر مواد براي توليد مواد تکميل شده ازجمله معمول ترين موارد مصرف ورق تفلون اچ شده (Etched PTFE Sheet) مي باشند.
تفلون اچ شده (Etched PTFE) به صورت ورق در ضخامتهاي مختلف با عرض ۱ متر و ۱/۲ متر به صورت رول قابل ارائه  مي باشد.