سه راهی ها (Tee)  معمولاً برای حالتی به کار برده می­‌شوند که بخواهیم از مسیر اصلی لوله یک انشعاب فرعی جدا کنیم که دو راه آن به خط لولۀ اصلی و مسیر سوم به انشعاب متصل می‌­شود.خروجی سوم سه راهی می­تواند دارای قطر کمتر و یا بیشتری نسبت به دو خروجی هم راستا باشد و همچنین می­تواند در جهت عمود بر راستای اصلی خط لوله و یا با زاویۀ ۴۵ از خط اصلی باشد.