لوله های تفلونی در واقع جهت هدایت، انتقال و مسیردهی فیلامنت در پرینترهای سه بعدی استفاده میشوند. برای ثابت کردن دو سر لوله تفلونی روی اکسترودر از رابط پنوماتیک استفاده میشود. لوله های تفلونی در طول و قطرهای مختلف تولید و عرضه میشوند.