در اين محصول مقدار ۲۵% کربن و درصد ناچيزی گرافيت به پی تی اف ای (PTFE) خالص افزوده می شود. کربن تا حد قابل توجهی قدرت فرسايش و دگرديسی ماده را بهبود مي بخشد و مقاومت شيميايی آن نسبتا بدون تغيير باقی می ماند. با اين حال، ويژگی های الکتريکی ماده نيز به صورت محسوسی افزايش مي يابد. تفلون کربن به اشکال ورق، ميلگرد و لوله در ابعاد مختلف قابل ارائه می باشد.