اين نوع پی تی اف ای با افزودن ۲۵% فايبر گلاس مستحکم تر شده اند. افزودن اين مقدار الياف باعث بهبود ويژگی هاي سايشی شده و به صورت جزئی بر مقاومت در برابر تغيير شکل ، تحت فشار زياد اثر گذاشته است. اين در حاليست که ويژگي هاي الکتريکی و شيميايی محصول به صورت قابل ملاحظه ای بدون تغيير باقي مانده اند. با اين حال بايد اذعان نمود که شيشه مقاومت ضعيفی در برابر مواد قليايی داشته و هيدروفلوئوريک اسيد به آن آسیب می رساند. همچنين ضريب اصطکاک اين محصول کمی افزايش يافته است. تفلون فايبرگلس به اشکال ورق، ميلگرد و لوله در ابعاد مختلف قابل ارائه مي باشد.