1. انواع سوییچ فشار (Pressure Switch)
  2. انواع گیج فشار (Pressure Gauge)
  3. انواع ترسمیتر فشار (Pressure Transmitter)