دسته بندی محصولات

پلیمرهای صنعتی

 

 پلیمر ها دسته ای از درشت مولکول ها هستند و هر پلیمر از زنجیره های بلندی تشکیل شده است که از اتصال مولکول های کوچک تکرارشونده بسیار زیادی به نام مونومر به دست می آید. پلیمرها بر اساس ساختار به دو دسته پلیمرهای طبیعی و پلیمرهای مصنوعی تقسیم می شوند . مواد طبیعی مانند پلاستیک ها، قیر طبیعی، الیاف مصنوعی از مواد دیگر دارای چنین ساختار مولکولی هستند. واژه پلیمر خود از دو بخش پلی به معنای بسیار و مر به معنای پاره و قطعه ساخته شده است. امروزه پلیمرها جزئی از زندگی انسان ها به شمار می روند و تصور جهان پیشرفته  کنونی بدون این مواد،مشکل یا به عبارتی غیرممکن به نظر می رسد. به طوری که آن ها در ساخت اشیاء مختلف از وسایل زندگی و ساخت ابزار دقیق کار می روند.