SEAL RING از خروج مایعات از طریق شکاف های موجود در قطعات سخت افزاری جلوگیری می کنند.