کمپرسورها یکی از مهمترین قسمت های چرخه تبرید هستند. کمپرسور مبرد را که در قسمت خنک کننده جریان دارد ، در آنجا خنک می کند. سپس به شیر انبساط ، و اواپراتور منتقل می شود و سرانجام دوباره توسط کمپرسور مکیده می شود. برای عملکرد صحیح چرخه تبرید ، مبرد باید تحت فشار مطابق با دمای اشباع بالاتر از دمای هوا یا آب طبیعی موجود باشد. این عملکرد اساسی است که توسط کمپرسور انجام می شود.