اکچویتور برقی، ابزار و مکانیسمی جهت باز و بسته شدن شیر است. اکچویتور برقی، در واقع وسیله ای مکانیکی است که برای تبدیل الکتریسیته به انرژی جنبشی استفاده می شود. شیرها یا دریچه هایی که به صورت دستی کار می کنند، نیاز به حضور فردی دارند تا بتواند با استفاده از مکانیسم مستقیم یا دنده ای متصل به بدنه دریچه، آن ها را تنظیم کند. اکچویتورها با استفاده از فشار گاز، فشار هیدرولیک یا برق، اجازه می دهند تا یک سوپاپ از راه دور کنترل و تنظیم شود و اجازه عملکرد سریع دریچه های بزرگ را می دهند. با وجود اکچویتور، یک موتور می تواند یک سیستم را کنترل کرده و با تبدیل انرژی به حرکت، طی یک فرآیند از پیش طراحی شده کار کند. اکچویتورها می توانند مانند یک ربات در یک سیستم کنترل ساده مانند موتور مکانیکی یا در سیستم های مبتنی بر رایانه قرار بگیرند.