اکچویتور روتاری فیشر یک عملگر یا محرک چرخشی از نوع برگشت فنر است. این اکچویتور برای استفاده در فرآیند روشن و خاموش کردن و تراتلینگ یا انسداد جریان طراحی شده است. اکچویتور روتاری فیشر از جمله عملگرهای پنوماتیک به شمار می‌ رود، به این معنا که نیروی محرکه این عملگر از طریق فشار هوا یا گاز تأمین می‌ شود.