دسته بندی محصولات

لاینینگ تفلون (لاینینگ PTFE)

لوله ها و اتصاالت با لاینینگ تفلون ( PTFE, PFAویا سایر فلورکربنها) به منظور جلوگیری از خوردگی در خطوطی که در معرض سیاالت و گازهابا خورندگی بالا طراحی و تولید می گردند بدین صورتPTFEتمامی سطوح داخلی لوله ها و اتصاالت فلزی حتی تا روی فلنج را پوشش میدهد لذااز تماس سیال خورنده با سطوح فلزی جلوگیری می کند. مقاومت شیمیایی وضد خوردگی لوله ها و اتصاالت با لاینینگ تفلون بسیار بالا بوده و تقریبا در برابر تمامی سیاالت خورنده به جز برخی فلزات قلیایی و گاز فلوئورمقاوم می باشد.دما سرویس لوله ها و اتصاالت با لاینینگ PTFEدر محدوده۳۰-تا۲۰۰درجه سانتیگراد می باشد. همچنین این خطوط معمولا برای فشار کاریکالس۱۵۰طراحی شده اند ولی در صورت نیاز در کالس۳۰۰هم قابل ارائه می شوند.